BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 99 PLN!


Regulamin sprzedaży sklepu internetowego GLANCE.PL


Firma GLANCE Urszula Tylutka gwarantuje oryginalność wszystkich produktów będących w ofercie sklepu. 


§ 1 Definicje

1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie.
a) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.glance.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
b) Sprzedawca – Firma GLANCE Urszula Tylutka, Widełka 200, 36-145 Widełka, NIP: 8141666053.
c) Produkt, Towar – towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
d) Regulamin –  dokument określający warunki i zasady sprzedaży przez Sprzedawcę Produktów w Sklepie.
e) Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
f) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
g) Umowa sprzedaży – umowa kupna i sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem Sklepu.
h) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,
i) PPK, Przedsiębiorca na prawach konsumenta - przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który kupuje produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością.
j) Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która dokonuje Zamówienia w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, sposobu składania Zamówień, ich realizacji, a także tryby postępowania reklamacyjnego.
2. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Sprzedaż Produktów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem https://glance.pl/content/regulamin-sklepu, w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie lub wydrukowanie.
6. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
7. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz jego akceptacja.
8. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików Cookie oraz skryptów Javascript.
9. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, urządzenie, z którego korzysta Klient powinno m.in. posiadać:
a) System antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.
b) Skuteczną zaporę bezpieczeństwa (Firewall).
c) Zainstalowane wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
d) Aktywowaną funkcję akceptacji plików Cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
e) Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
10. Zabrania się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
11. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.


§ 3 Zamówienia

1. Klient ma prawo do składania Zamówień w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Informacje o Produktach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. Zamówienia składane mogą być po zarejestrowaniu konta użytkownika lub bez rejestracji, w tzw. trybie "gość".
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia Zamówienia. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Klienta będą niezupełne, błędne, bądź nieprawdziwe, a nie będzie możliwości ich weryfikacji i poprawy.
6. Podczas zakupów za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do „Koszyka" Produkt, który zamierza kupić, jednak sama ta czynność nie jest równoznaczna ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być wielokrotnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
7. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
8. Klient po wyborze Produktów do zakupu powinien wybrać sposób dostawy.
9. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą po dokonaniu przez Klienta płatności drogą elektroniczną.
10. Dla stron wiążące są informacje dotyczące Produktu zawarte w Sklepie w momencie złożenia Zamówienia, a w szczególności: jego cena, cechy, właściwości, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


§ 4 Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna, jednak zalecana dla usprawnienia zakupów w przyszłości.
2. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracji, podając w nim swoje rzeczywiste dane.
3. Użytkownik zobowiązany jest podać:
a) Imię i nazwisko.
b) Nazwę firmy (opcjonalne, dla konta firmowego).
c) Numer NIP (opcjonalne, dla konta firmowego).
d) Adres email.
e) Hasło.
4. Po wprowadzeniu danych w formularzu rejestracji Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
5. W przypadku, gdy dane personalne ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest on do ich aktualizacji celem doprowadzenia do stanu zgodnego ze stanem faktycznym.
6. W sytuacji, gdy dane personalne ulegną zmianie już po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy.


§ 5 Płatności

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi w sobie podatek VAT w wysokości 23% ceny netto.
2. Dokumentem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie jest faktura VAT, wystawiana na firmę lub osobę fizyczną. Ponadto wystawiane są imienne faktury VAT do paragonów.
3. Klient ma prawo do wyboru formy płatności elektronicznej. Dostępne rozwiązania opisane zostały w zakładce „Formy płatności”.
4. Koszt dostawy zależny jest od wyboru sposobu dostawy. Dostępne rozwiązania opisane zostały w zakładce „Sposoby dostawy”.
5. Dostawa realizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów wysyłki w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne ją realizujące. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień będących już w trakcie realizacji.


§ 6 Wysyłka Produktów

1. Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Nie przewiduje się możliwość odbioru osobistego zakupionych Produktów.
2. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej.
3. W przypadku braku Produktów na stanie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego kwotę lub zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, za tę samą cenę, wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
5. Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona z winy Klienta, np. poprzez podanie niepoprawnych danych do wysyłki, zarówno koszt przesyłki początkowej, jak i dodatkowe koszty jej zwrotu nadawcy, pokryte zostaną przez Klienta. W przypadku winy będącej po stronie Sprzedawcy lub firmy kurierskiej, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z poprawnym doręczeniem zamówienia.
6. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu w momencie jego otrzymania, w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej realizującej dostawę.

§ 7 Prawo Konsumenta oraz PPK do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powiadomienia na adres email: sklep@glance.pl
2. W przypadku określonym w ust. 1, Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym.
3. Produkt zwrócony powinien zostać na adres Marinasurf, ul. 21-Stycznia 50k, 42-460 Przeczyce, z dopiskiem "Glance.pl".
4. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.
5. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności na jego konto bankowe.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie ma obowiązku zwracania Konsumentowi wpłaconych należności.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.
9. Konsument korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy zwraca Towar Sprzedawcy na własny koszt, pokrywając koszty wysyłki zwrotnej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania elementów wchodzących w skład Towaru.
11. Prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wymienione w § 7 pkt 1-10, przysługują również przedsiębiorcom PPK na takiej samej zasadzie, jak Konsumentom, po ówczesnej pozytywnej weryfikacji braku związku zakupu z prowadzoną działalnością.


§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne. 
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności, jeżeli:
a) Nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
b) Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
c) Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia odnośnie takiego przeznaczenia,
d) Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania, uważa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, również, jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku, gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Towary były oznaczone tylko, co do gatunku, zakładając, że Klient niebędący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią, niezwiązaną ze Sprzedawcą lub przez Klienta, niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę.
9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. 
W przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności dla Konsumenta.
13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.
14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru w postaci potwierdzenia zamówienia otrzymanego na emaila, bądź wystawionej faktury.
16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument powinien odesłać reklamowany Produkt na koszt Sprzedawcy pod adres: Marinasurf, ul. 21-Stycznia 50k, 42-460 Przeczyce, wraz z dopiskiem Glance.pl oraz opisem niezgodności, podając:
a) Informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
b) Żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
c) Dane kontaktowe składającego reklamację.
17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega wydłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa powyżej.
18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, ale nie wówczas, gdy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna.
19. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Towarów.
21. Klient, który jest Konsumentem, ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
22. Prawa wymienione w § 8 pkt 1-21 przysługują również przedsiębiorcom PPK, na takich samych zasadach, jak Konsumentom, po ówczesnej pozytywnej weryfikacji braku związku zakupu z prowadzoną działalnością.§ 9 Gwarancja

1. Sprzedawca wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem.
2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres, na jaki gwarancja została udzielona.
3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: Marinasurf, ul. 21-Stycznia 50k, 42-460 Przeczyce, z dopiskiem Glance.pl.
4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie na podstawie:
a) Dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura), albo
b) Dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer zakupu, ID Klienta.
5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze jego nieprawidłowej eksploatacji.
6. Gwarancji nie podlegają:
a) Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
b) Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania.
c) Towary zmodyfikowane (ucięte lub przerobione wtyki).
d) Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
e) Towary, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.
7. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, a sugerowaną forma zgłoszenia jest formularz kontaktowy dostępny w Sklepie.
8. Zgłoszenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem.
10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów z Konsumentami

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
bwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Klient będący Konsumentem (lub PPK) posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11 Prawa autorskie

1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementów, przy czym niezależnie od ww. podstawy każdy element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin obowiązuje od dnia 14 stycznia 2021 roku.